Uvjeti korištenja Meteo aplikacije

Uvjeti korištenja

Ovim Uvjetima korištenja Meteo aplikacije (dalje u tekstu: Aplikacija) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Omega software d.o.o. s jedne strane i korisnika Aplikacije s druge strane.

Ako kontekst ne zahtijeva drukčije, pojedine riječi i izrazi u smislu ovih Uvjeta korištenja imaju sljedeće značenje:

Omega software d.o.o. – označava trgovačko društvo Omega software d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kamenarka 37, OIB 40102169932
 
Aplikacija – jest Meteo aplikacija odnosno sustav usluga prikaza podataka kao što su: razina buke, koncentracija kisika, koncentracija ugljičnog monoksida, koncentracija amonijaka, koncentracija čestica prašine, širine PM1, PM2.5, PM10, temperatura zraka, vlažnost zraka, pritisak na određenom geografskom području. Spomenute podatke očitavaju mjerne jedinice instalirane na određenom mjernom mjestu koje je geografski određeno.

Korisnik – je fizička ili pravna osoba koja korištenjem Aplikacije i prihvaćanjem Uvjeta korištenja stječe pravo korištenja Aplikacije  

Uvjeti korištenja – označava ove Uvjete korištenja te sve njegove buduće izmjene i dopune
 
Teritorij – označava područje Republike Hrvatske

 • Upotrebom Aplikacije suglasni ste sa ovim Uvjetima korištenja. Ovi Uvjeti korištenja reguliraju upotrebu Aplikacije. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uvjetima korištenja nemojte koristiti Aplikaciju.
 • Na sve međusobne odnose trgovačkog društva Omega software d.o.o. i Korisnika a koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

 
KORIŠTENJE APLIKACIJE

 • Aplikacija je sustav odnosno usluga prikaza rezultata očitanih podataka sa mjernih uređaja na određenom, ograničenom geografskom području a vezano za kvalitetu zraka, temperaturu, razinu buke i slično.
 • Aplikacija je troslojni sustav koji se sastoji od aplikacije na pametnom telefonu, serverske aplikacije i baze podataka. Sustav u realnom vremenu obrađuje skupove podataka dobivenih od mjernih stanica postavljenih na određenom geografskom području te grafički prikazuje obrađene podatke.  
 • Osoba postaje Korisnikom aplikacije instaliranjem Aplikacije na svoj pametni telefon.

 
TEHNIČKI PREDUVJETI ZA MOBILNE UREĐAJE KOJI PODRŽAVAJU APLIKACIJU

Da bi pametni telefon mogao podržati Aplikaciju mora zadovoljavati sljedeće tehničke uvjete neovisno o operativnom sustavu:

 • pristup internetu

PRAVILA ZA KORIŠTENJE PODATAKA I GARANCIJA PRIVATNOSTI

Svi podaci koje Aplikacija prikuplja, koristi i procesira koriste se isključivo u svrhu isporuke opisanih usluga odnosno funkcija.

 
UVJETI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA DJELOMIČNU ILI POTPUNU NEFUNKCIONALNOST APLIKACIJE

 • Kao i svaki drugi sustav, tako i Aplikacija ima inherentna ograničenja, odnosno nije moguće garantirati da će u svako doba i svakoj situaciji sustav 100% pouzdano i ispravno funkcionirati.
 • Osim općih ograničenja koja se odnose na bilo koji sustav, Aplikacija ima i neka specifična ograničenja koja proizlaze iz njenog tehničkog koncepta te stoga u nekim okolnostima (nad kojima je nemoguće imati kontrolu) neće pružiti svoju punu funkcionalnost. Te okolnosti uključuju (ali nisu ograničene na njih) sljedeća poznata ograničenja:
 • Iako Aplikacija  ima skromne zahtjeve u pogledu kvalitete radio signala za podatkovni promet niti jedan mobilni operator ne može garantirati 100% pokrivenost signalom na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.
 • Aplikacija zahtijeva relativno skromnu količinu podatkovnog prometa. No bez obzira na relativno male zahtjeve treba imati uključen tarifni model koji uključuje određenu količinu podatkovnog prometa. Ako Korisnikov mobilni operator iz bilo kojeg razloga uskrati podatkovni promet Aplikacija neće moći raditi, te Omega software d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale navedenim situacijama.

 
POVJERLJIVOST ULAZNIH PODATAKA KOJE KORISTI APLIKACIJA

 • Za korištenje Aplikacije nije potreban niti se zahtijeva registracija Korisnika.
 • Korisnik Aplikacije ima mogućnost podijeliti svoju lokaciju ali navedena lokacija i podaci o lokaciji nisu nužni za korištenje Aplikacije.

 
ODGOVORNOST

Podaci koji se prikazuju putem Aplikacije sa mjernih stanica isključivo su informativnog karaktera, te Omega software d.o.o. ne može biti odgovorna Korisniku i/ili trećim osobama za bilo kakvu imovinsku i/ili neimovinsku štetu korištenjem objavljenih podataka.

 
RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Uvjeta korištenja, Omega software d.o.o. i Korisnik pokušati će riješiti spor mirnim putem, a ukoliko se spor ne riješi na navedeni način, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda mjesta sjedišta Omega software d.o.o. Zagreb.

VAŽENJE UVJETA

 • Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od 02.01.2019.
 • Ovi Uvjeti korištenja vrijede za korištenje Aplikacije do njihove promjene ili do zamjene novim uvjetima korištenja.
 • Omega software d.o.o. zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, mijenjati ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme. Eventualne izmjene ovih Uvjeta korištenja stupiti će na snagu odmah nakon njihove izmjene odnosno objave na službenim stranicama www.ledaled.hr ili na drugi primjerni način. Ukoliko se Korisnik ne slaže sa izmijenjenim Uvjetima korištenja treba prestati sa daljnjim korištenjem Aplikacije.

U Zagrebu, dana 02.01.2019.