Uvjeti korištenja mobilne aplikacije za katalogizaciju i prijavu kvarova

Uvjeti korištenja

Ovim Uvjetima korištenja Mobilne aplikacije za katalogizaciju i prijavu kvarova (dalje u tekstu: Aplikacija) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Omega software d.o.o. s jedne strane i korisnika Aplikacije s druge strane.

Ako kontekst ne zahtijeva drukčije, pojedine riječi i izrazi u smislu ovih Uvjeta korištenja imaju sljedeće značenje:

Omega software d.o.o.– označava trgovačko društvo Omega software d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kamenarka 37, OIB 40102169932

Aplikacija – jest Mobilna aplikacija za katalogizaciju i prijavu kvarova odnosno sustav evidentiranja podataka o ugrađenim rasvjetnim tijelima i rasvjetnim stupovima na određenom geografskom području. 

Korisnik – je fizička ili pravna osoba koja korištenjem Aplikacije i prihvaćanjem Uvjeta korištenja stječe pravo korištenja Aplikacije 

Uvjeti korištenja– označava ove Uvjete korištenja te sve njegove buduće izmjene i dopune

Teritorij – označava područje Republike Hrvatske

Upotrebom Aplikacije suglasni ste sa ovim Uvjetima korištenja. Ovi Uvjeti korištenja reguliraju upotrebu Aplikacije. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uvjetima korištenja nemojte koristiti Aplikaciju.

Na sve međusobne odnose trgovačkog društva Omega software d.o.o. i Korisnika a koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

KORIŠTENJE APLIKACIJE

Aplikacija je sustav evidentiranja podataka o ugrađenim rasvjetnim tijelima i rasvjetnim stupovima na određenom geografskom području.

Aplikacija je troslojni sustav koji se sastoji od aplikacije na pametnom telefonu, serverske aplikacije i baze podataka. Sustav u realnom vremenu bilježi podatke poslane sa mobilnog uređaja.  

Osoba postaje Korisnikom aplikacije instaliranjem Aplikacije na svoj pametni telefon.
 
TEHNIČKI PREDUVJETI ZA MOBILNE UREĐAJE KOJI PODRŽAVAJU APLIKACIJU
 
Da bi pametni telefon mogao podržati Aplikaciju mora zadovoljavati sljedeće tehničke uvjete neovisno o operativnom sustavu:
– pristup internetu
 
PRAVILA ZA KORIŠTENJE PODATAKA I GARANCIJA PRIVATNOSTI
 
Svi podaci koje Aplikacija prikuplja, koristi i procesira koriste se isključivo u svrhu isporuke opisanih usluga odnosno funkcija.
 
UVJETI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA DJELOMIČNU ILI POTPUNU NEFUNKCIONALNOST APLIKACIJE
 
Kao i svaki drugi sustav, tako i Aplikacija ima inherentna ograničenja, odnosno nije moguće garantirati da će u svako doba i svakoj situaciji sustav 100% pouzdano i ispravno funkcionirati.
 
Osim općih ograničenja koja se odnose na bilo koji sustav, Aplikacija ima i neka specifična ograničenja koja proizlaze iz njenog tehničkog koncepta te stoga u nekim okolnostima (nad kojima je nemoguće imati kontrolu) neće pružiti svoju punu funkcionalnost. Te okolnosti uključuju (ali nisu ograničene na njih) sljedeća poznata ograničenja:
 
Iako Aplikacija  ima skromne zahtjeve u pogledu kvalitete radio signala za podatkovni promet niti jedan mobilni operator ne može garantirati 100% pokrivenost signalom na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.
 
Aplikacija zahtijeva relativno skromnu količinu podatkovnog prometa. No bez obzira na relativno male zahtjeve treba imati uključen tarifni model koji uključuje određenu količinu podatkovnog prometa. Ako Korisnikov mobilni operator iz bilo kojeg razloga uskrati podatkovni promet Aplikacija neće moći raditi, te Omega software d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale navedenim situacijama.
 
POVJERLJIVOST ULAZNIH PODATAKA KOJE KORISTI APLIKACIJA
 
Za korištenje Aplikacije potrebna je registracija Korisnika.  Tijekom registracije sljedeći podaci korisnika će se prikupljati: ime, prezime, email adresa i lozinka.  Ovi podaci će se koristiti isključivo u svrhu autentikacije i autorizacije korisnika u mobilnu aplikaciju.
 
Korisnik Aplikacije ima mogućnost podijeliti svoju lokaciju ali navedena lokacija i podaci o lokaciji nisu nužni za korištenje Aplikacije. 
 
ODGOVORNOST
 
Podaci o rasvjetnim tijelima i stupovima koji se prikazuju putem Aplikacije isključivo su informativnog karaktera, te Omega software d.o.o. ne može biti odgovorna Korisniku i/ili trećim osobama za bilo kakvu imovinsku i/ili neimovinsku štetu korištenjem objavljenih podataka.
 
RJEŠAVANJE SPOROVA
 
U slučaju spora koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Uvjeta korištenja, Omega software d.o.o. i Korisnik pokušati će riješiti spor mirnim putem, a ukoliko se spor ne riješi na navedeni način, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda mjesta sjedišta Omega software d.o.o. Zagreb.

VAŽENJE UVJETA
 
Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od 26.2.2021. 
 
Ovi Uvjeti korištenja vrijede za korištenje Aplikacije do njihove promjene ili do zamjene novim uvjetima korištenja.
 
Omega software d.o.o. zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, mijenjati ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme. Eventualne izmjene ovih Uvjeta korištenja stupiti će na snagu odmah nakon njihove izmjene odnosno objave na službenim stranicama www.ledaled.hr ili na drugi primjerni način. Ukoliko se Korisnik ne slaže sa izmijenjenim Uvjetima korištenja treba prestati sa daljnjim korištenjem Aplikacije.
 
U Zagrebu, dana 26.2.2021.